Gerechtelijke Incasso

Gerechtelijke incasso

Ook al doen wij er alles aan om in de minnelijke fase resultaat te boeken, is een
Gerechtelijke Incassoprocedure soms onvermijdelijk om uw geld in te vorderen.
Indien uw debiteur niet betaalt na onze tussenkomst, bieden wij u de mogelijkheid
om uw vordering/factuur aan de rechter voor te leggen. Wij adviseren u daaromtrent
vrijblijvend. Indien u geen gerechtelijke procedure wilt, kunt u het dossier na afloop
van de buitengerechtelijke incasso door ons (kosteloos) laten sluiten.

Procedurele kosten

Ongeacht uw keus voor een bepaald incassobureau zijn er altijd kosten van derden
gemoeid met het opstarten van Gerechtelijke Incasso’s. Bij een incassozaak betaalt
degene die het proces start (eiser) griffierecht. De partij die zich verdedigt betaalt
geen griffierechten.

Ook de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en het uitbrengen van een
dagvaarding komen in eerste instantie voor rekening van de eisende partij.

Vorderingen tot € 25.000,- worden behandeld door de kantonrechter. Bij hogere
vorderingen wordt er geprocedeerd bij de rechtbank. In dergelijke gevallen is het
inschakelen van een incasso-advocaat verplicht.

Griffierecht

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw
procedure. De hoogte ervan varieert. De hoogte van het griffierecht hangt samen met
een aantal factoren: de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie
(rechtspersoon) bent.

Griffierecht kanton (vorderingen tot € 25.000)
Griffierecht rechtbank (vorderingen vanaf € 25.000)

Deurwaarder

Als u een dagvaarding aanbrengt dient u griffiegeld te betalen. Daarnaast betaalt u
voor de betekening van de dagvaarding door de deurwaarder. Ook andere
handelingen van de deurwaarder, zoals beslaglegging, kosten u geld.

Advocaat

Of u een advocaat moet inschakelen, hangt af van de situatie. Dit verschilt per
rechtszaak en per rechterlijke instantie. Wanneer uw vordering hoger is dan €
25.000,-, is het wettelijk verplicht een advocaat bij de zaak te betrekken.

Is er sprake van consumentenkrediet, dan geldt dat een advocaat pas nodig is als de
kredietsom hoger is dan € 40.000.

Proces-advocaat

Wij kunnen wanneer het nodig is een proces-advocaat inschakelen. Een advocaat
dient altijd de stukken in te dienen en de zittingen bij te wonen. Er wordt in dat geval
gewerkt op basis van een overeengekomen uurtarief. De advocaat zal de rechter
altijd verzoeken om uw debiteur te veroordelen voor deze kosten.

Opportuniteitstoets

Onze ervaren juristen geven u advies op het gebied van de juridische haalbaarheid
van uw zaak. Wij noemen dat opportuniteitstoets. Bij gebrek aan opportuniteit
adviseren wij u geen gerechtelijke fase in te gaan. Wij starten geen zinloze
procedures.

Gerechtelijke procedure via Europay incasso

Wanneer u er voor kiest dat wij de gerechtelijke procedure starten dienen de Kosten
van derden om een gerechtelijke procedure te starten (rechter, deurwaarder,
advocaat) aan ons te worden voldaan. Hier hebben wij geen financieel belang bij
en uiteraard zullen wij de rechter verzoeken uw debiteur ook in deze kosten te
veroordelen.

Inleiden van gerechtelijke procedure

Het starten van een gerechtelijke procedure begint met het opstellen en uitbrengen
van een dagvaarding. Vaak zorgt het uitbrengen van de dagvaarding ervoor dat uw
debiteur alsnog tot betaling overgaat. In het andere geval zal de procedure bij de
rechtbank worden aangebracht.

Verweer of geen verweer?

Wanneer uw debiteur geen verweer tegen uw vordering voert, zal hij door de rechter
bij verstek tot betaling worden veroordeeld. De rechter wijst op korte termijn vonnis.
Wanneer de debiteur verweer tegen uw vordering voert, kost een gerechtelijke
procedure meer tijd. Zo worden termijnen gegund om schriftelijk te reageren en wordt
in beginsel een comparitie (een zitting) gepland. Tijdens de comparitie wordt naast
de feitelijke achtergrond van de zaak aandacht besteed aan een eventuele minnelijke
oplossing, een schikking. Waar nodig zorgen wij in samenwerking met de
deurwaarder voor een sterk antwoord op het mogelijke verweer van uw debiteur.

Betekening Vonnis

Nadat de rechter een vonnis heeft gewezen zal het vonnis door een deurwaarder
aan de debiteur worden betekend en zal de deurwaarder worden verzocht, bij het
uitblijven van betaling, executie-maatregelen te treffen. U kunt hierbij denken aan het
leggen van beslag op inkomsten, bankrekeningen, (on)roerende zaken etc. De door

ons betrokken advocaten zullen u ook in dit proces bijstaan en het contact met de
deurwaarder voor u onderhouden.

Neem Contact Op

Heeft u vragen of interesse dan staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden